Kohustused, garantii ja tagastamine

1. Üldsätted
1.1 Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad veebikaupluse Golan Group (edaspidi Golan group) klientide (edaspidi Ostja) ja veebikaupluse Golan Group omanikfirma Golan Group (edaspidi Müüja) vahel healthstore.ee-st ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutus, kaupade omandamise ja nende eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsioonikord ning üldinfomatsioon Müüja pakutavate teenuste kohta. 
1.2 Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse Golan Group veebilehel ja need astuvad jõusse Golan Group veebilehel avaldamise hetkest. Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.3 Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.
1.4 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Golan Group veebikauplusest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.5 Tarbijal on õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Kaebuste lahendamiseks lisainfo https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon

2. Kliendi andmed ja andmekaitse
2.1 Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Ostja nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.
2.2 Ostja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed (meiliaadress ja salasõna) ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.
2.3 Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.
2.4 Kui Ostja registreerimislehel olevad andmed muutuvad, tuleb need viivitamatult uuendada ka 1a.ee veebilehel. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt sisestatud andmete ebakorrektsus või aegumine.
2.5 Kui Ostja üritab oma tegevuse või tegevusetusega õõnestada, rikkuda, segada või häirida veebikaupluse 1a.ee tööd, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele ja keelduda teda edaspidi teenindamast. 

3. Kaupade kättesaadavus, hind ja informatsiooni täpsus.
3.1 Kõik hinnad Golan Group veebilehel sisaldavad käibemaksu.
3.2 Kaupade kättesaadavus ja hind võib Golan Group lehel muutuda. Muudatused jõustuvad nende 1a.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.
3.3 Tellimuse töötlemise teenustasu - müüja jätab õiguse kohaldada mistahes tellimuse vormistamisel lisatasu mis tuuakse välja tellimuse vormistamise lõppfaasil.
3.4 Juhul kui toote hind on süsteemi vea tõttu muutunud ebamõistlikult odavaks siis Golan Group ei ole kohustatud antud toodet müüma ja ostjale tagastatakse raha.
3.5 SIA Golan Group omab õigust levitada informatsiooni uute toodete, kampaaniate ja soodustuste kohta www.healthstore.ee kodulehel ja SIA Golan Group koostööpartnerite juures.

4. Tellimuse esitamine.
4.1 Ostja saab 1a.ee veebikauplusele tellimuse esitada veebilehe tellimussüsteemi kaudu, meiliaadressil info@healthstore.lv 
4.2 Ostetavate toodete kogumaksumus peab olema vähemalt 9.95 EUR. Kui ostetavate toodete kogumaksumus on madalam, ei ole tellimust võimalik vormistada.
4.3 Tellimuse esitamine ei tähenda kauba automaatset broneerimist. Tellimuse esitamise järel võtab Müüja esindaja Ostjaga esimesel võimalusel ühendust, et tellimus kinnitada ja kokku leppida üksikasjades.
4.4 Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks, on Müüja esindajal õigus pakkuda Ostjale võimalust valida samaväärne kaup. Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, tellimus tühistatakse ja juhul kui selle eest on juba makstud, tagastatab Müüja raha Ostja kontole mõistliku vajaliku aja jooksul, millelt ülekanne laekus.

5. Lepingu sõlmimine
5.1 Ostu-müügi leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on tasunud kauba eest esimese sissemakse Müüja pangakontole või sularahas Müüja volitatud esindajale.

6. Tellimuse tühistamine
6.1 Ostjal on õigus ekslik tellimus tühistada, teavitades sellest Müüjat meili, telefoni või muude kanalite kaudu.
6.2 Tellimus tühistatakse automaatselt, kui Ostja ei ole sooritanud esimest sissemakset kahe tööpäeva jooksul peale maksetähtaega.

7. Kaupade eest tasumine
7.1 Ostjal on õigus tasuda ostu eest 50% ettemaksu. Sellisel juhul saab Ostja kauba kätte Müüja väljastuspunktis, kui on tasunud ka ülejäänud summa.
7.2 Ostjal on võ